Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (zwanym jako: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury Śródmieście w Białymstoku z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 13, 15-089 Białystok, NIP: 5421951965, REGON: 050005228

 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możne się skontaktować poprzez e-mail: iod@dksrodmiescie.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w Domu Kultury Śródmieście w Białymstoku.

 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach realizacji działań statutowych Domu Kultury Śródmieście w Białymstoku (Uchwała nr XXXIV/390/12 Rady Miasta Białystok z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Kultury „Śródmieście” w Białymstoku) jako wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2012, poz. 406) – (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,). Do tych celów należą min.:

  1. prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą imprez;

  2. prowadzenie ewidencji osób korzystających z zajęć organizowanych i współorganizowanych przez Dom Kultury Śródmieście;

  3. prowadzenie sprawozdawczości dla instytucji nadzorujących działalność Dom Kultury Śródmieście;

  4. udostępnianie wizerunku, imienia, nazwiska i wieku osób biorących udział w wydarzeniach i imprezach których organizatorem lub współorganizatorem jest Dom Kultury Śródmieście – na stronie internetowej Dom Kultury Śródmieście, w biuletynach, broszurach i czasopismach wydawanych na zlecenie lub przez Dom Kultury Śródmieście oraz na portalach społecznościowych.

Ponadto przetwarzanie może odbywać się dodatkowo na podstawie:

  1. dla potrzeb rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  2. zawierania i wykonywania umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  3. realizacja działalności edukacyjnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  4. realizacja działalności wystawienniczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  5. w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzających na terenie monitorowanym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  6. w celach nawiązania kontaktu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,

  7. w celach informacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  8. w celach realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  9. w celach dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  10. w celach związanych z przeprowadzeniem uroczystości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  11. w celach realizacji zadań związanych z wizerunkiem Domu Kultury Śródmieście w Białymstoku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

 1. Odbiorcą danych osobowych mogą być wszystkie podmioty powiązane z Administratorem w celu wypełniania obowiązków oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa – tylko w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowne podstawy prawne.

 1. Dane osobowe zebrane przez Dom Kultury Śródmieście nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez czas, który jest niezbędny, aby osiągnąć wyznaczony cel, jakim jest prowadzenie działalności statutowej w oparciu o przepisy ustawy. W niektórych przypadkach, w tym zwłaszcza gdy przetwarzanie wynikać będzie z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego zwłaszcza w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012, poz. 406) –  (art. 6 ust. 1 lit.c RODO), dane nie będą mogły podlegać usunięciu lub zniszczeniu oraz przenoszeniu. W niektórych przypadkach, o ile będzie to dopuszczalne przez przepisy regulujące działalność statutową Domu Kultury Śródmieście, okres przetwarzania danych osobowych będzie zgodny z okresem obowiązywania umowy bądź udzielenia zgody na przetwarzanie danych oraz z okresem dochodzenia roszczeń z tego tytułu lub przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Dom Kultury Śródmieście wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych,

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 12-22 RODO) w związku z przetwarzaniem przez Dom Kultury Śródmieście danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo do informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz prawo dostępu do nich,

 2. prawo do sprostowania danych,

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania,

 4. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi warunek realizacji celów określonych w pkt. 4. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji celów określonych w pkt. 4.

 1. Zebrane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wszelkie dane osobowe lub instytucji pochodzące z formularzy kontaktowych w tym serwisie lub poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio nie są przedmiotem obrotu handlowego.

Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać cookies (małe pliki wysyłane do komputera użytkownika identyfikując go do wykonania określonej operacji). Przykład: zmiana wielkości lub kontrastu czcionki. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.

Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki z tego serwisu

Zbieramy i analizujemy dane wynikające z logów systemowych.

Jako propagatorzy idei dostępności i użyteczności stron internetowych w Internecie dokładamy wszelkich starań aby nasz serwis był maksymalnie bezpieczny dla użytkowników.