Deklaracja dostępności strony internetowej dksrodmiescie.pl

Dom Kultury „Śródmieście”, dalej DKŚ zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej dksrodmiescie.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dksrodmiescie.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-04-04

Data ostatniej dużej aktualizacji deklaracji dostępności: 2024-03-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie treści nietekstowe posiadają swoją tekstową alternatywę
  • materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji

Część starszych treści nietekstowych, które zostały dodane przed wejściem w życie ustawy nie posiada tekstowych alternatyw. nie posiadają audiodeskrypcji. DKŚ będzie dążyć do zlikwidowania wyżej wymienionych niezgodności niezwłocznie, przy uwzględnieniu warunków organizacyjno-technicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez DKŚ.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Elżbieta Piłaszewicz, adres poczty elektronicznej dostepnosc@dksrodmiescie.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

DKŚ powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, DKŚ niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, DKŚ może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Do pobrania:

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 2023-2026

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego