Grupa teatralna powstała w październiku 2008 roku.

Instruktor prowadzący – Kamila Wróbel-Malec

Zajęcia odbywają się w poniedziałek w godzinach 16:15 – 18:15

Zabawa w TEATR, bo tak należy rozumieć pracę z dziećmi i młodzieżą /adeptami sztuki teatralnej, wpływa terapeutycznie na wszystkie funkcje psychiczne, na motorykę, podnosi wiarę we własne siły i zwiększa możliwości w osiąganiu sukcesów, daje satysfakcję, uspołecznia i uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka, zapewnia bezpośredni i aktywny udział w kulturze.

ZAJĘCIA TEATRALNE zakładają wychowanie twórczego człowieka, który potrafi podejmować wiele działań z własnej inicjatywy, nie boi się wyzwań oraz realizuje swoje pasje i marzenia. Jest to forma pracy, która pobudza wielostronną aktywność młodego człowieka: emocjonalną, ruchową i intelektualną, rozwija wyobraźnię, spostrzegawczość, intuicję, koncentrację, pamięć, inwencję twórczą, kształci umiejętność podejmowania trudnych decyzji.

Cel programu i jego charakterystyka

 • umożliwienie rozwijania pasji poprzez zaangażowanie uczestników zajęć w proces tworzenia, takich jak: praca z tekstem, opracowanie elementów muzycznych i choreograficznych, twórczość plastyczna związana z wykonaniem scenografii i charakteryzacji,
 • zainteresowanie teatrem poprzez edukację w zakresie elementarnej wiedzy o teatrze, zapoznanie z formami teatralnymi, kulisami teatru oraz warsztatem pracy aktora,
 • motywowanie do aktywności w życiu kulturalnym poprzez udział w spektaklach oraz przygotowaniach do przedstawień i inscenizacji,
 • pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności artystycznych: aktorskich, recytatorskich, plastycznych muzycznych, etc.,
 • nauka nabycia umiejętności skutecznego porozumiewania się i prezentacji własnej osoby w momentach stresu i tremy, efektywnego współdziałania w zespole, rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
 • wzbogacenie o wiedzę o człowieku, życiu i świecie poprzez wczuwanie się w rolę, przeżywanie oraz dystansowane się od emocji kreowanych postaci.

Formy i metody programu

 • ćwiczenia z elementarnych zadań aktorskich: żywoplanowe, z przedmiotem i z użyciem niekonwencjonalnych środków wyrazu,
 • praca z ciałem jako środkiem wyrazu scenicznego /ekspresja, plastyka ruchu,
 • ćwiczenia dykcyjne, oddechowe, emisji głosu,
 • ćwiczenia z interpretacji wiersza, prozy, piosenki aktorskiej,
 • ogólnorozwojowe ćwiczenia psychokreacyjne, ułatwiające wykorzystanie potencjału twórczego,
 • próby samodzielnej realizacji spektaklu w zaprojektowanej przestrzeni scenicznej.
 • Zapraszamy dzieci i młodzież.